Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro bezpečné zacházení s chlórem

Rizika pro zdraví
 Chlór je jedovatý plyn, více než 50 obj. ppm ve vzduchu v uzavřeném prostoru představuje akutní ohrožení života.
 

Rizika plynného chlóru

 • Dráždí oči, dýchací ústrojí a kůži.
 • Vyvolává dávivý kašel.
 • Způsobuje kaustifikaci kůže a dýchacího ústrojí.
 • Způsobuje smrtelný edém plic v případě dlouhodobého
 • působení nebo vysoké koncentrace.
 • Mírně paralyzuje centrální nervovou soustavu.


Rizika kapalného chlóru

 • Způsobuje kaustifikaci kůže.
 • Způsobuje zčervenání a tvorbu puchýřků.

 

Osobní bezpečnostní vybavení
 Vedoucí pracovníci chlórovací stanice musí pro pracovníky obsluhy zajistit:

Pro všechny pracovníky
Dýchací přístroj (celoobličejová plynová maska). Firma Dvořák a syn doporučuje celoobličejovou masku firmy AVEC CHEM CM-5D

 • s účinným filtrem proti chlóru (B2P3), barva: šedá s bílýmCeloobličejová maska
 • prstencem
 • minimálně 1 náhradní filtr do plynové masky
 • přizpůsobený pro danou osobu (dokonale těsný)
 • označený jménem


Pouze stanice s chlórem v sudech
minimálně 2 ochranné obleky s dýchacími přístroji pracujícímise stlačeným vzduchem


Skladování bezpečnostního vybavení

 • mimo prostory s chlórem
 • dobře viditelné
 • snadno kdykoliv přístupné
 • chráněné před prachem a vlhkostí
 • Seznámit pracovníky obsluhy se zacházením s bezpečnostním vybavením
 • Organizovat školení (minimálně jednou za půl roku)
 • Pravidelně vyměňovat filtry v plynových maskách: - po vypršení data trvanlivosti, - minimálně 6 měsíců po otevření (datum otevření vyznačit na filtru), - po kontaktu s chlórem, - dodržovat zákaz zaměstnávání podle § 14 předpisů pronebezpečné pracovní materiály (ArbStoffV v Německu ) nebo podle místních předpisů!


Pravidla chování

 • Nádoby s chlórem měňte jen s nasazenou plynovou maskou.
 • Do kontaminovaných prostor vstupujte jen v ochranném oděvu a s dýchacím přístrojem používajícím stlačený vzduch.
 • V případě útěku použijte pokud možno plynovou masku. Sledujte směr větru!
 • V místnostech s chlórem je zakázáno jíst, pít a uchovávat potraviny.


První pomoc při nehodě

První pomoc po vdechnutí chlóru

 • Zachovejte klid.
 • Zasažené osoby vyveďte z nebezpečného prostoru: - pomocníci musí věnovat pozornost osobní ochraně!
 • Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.
 • Zraněné osoby uklidněte a jejich tělesnou teplotu udržujte přiložením přikrývek.
 • Přiveďte čerstvý vzduch a pokud možno použijte kyslíkový dýchací přístroj (střídavě s vdechováním páry): - neprovádějte dýchání z úst do úst!
 • Zasažené osoby dopravte rychle a opatrně do nemocnice: - ležící, - sedící v případě potíží s dýchání, - jako příčinu uveďte kaustifikaci chlórem.


První pomoc při kaustifikaci kůže

 • Zachovejte klid.
 • Odstraňte znečištěný oděv.
 • Opláchněte kůži velkým množstvím vody.
 • Ránu sterilně ovažte.
 • Vyhledejte lékařskou pomoc: jako příčinu uveďte kaustifikaci chlórem.


První pomoc při kaustifikaci očí

 • Zachovejte klid.
 • Lehněte si a kaustifikované oči si vypláchněte velkýmmnožstvím vody: - je-li to nutné, zakryjte zdravé oko, - hodně zvedněte víčka a pohybujte očima na všechny strany.
 • Vyhledejte pomoc očního lékaře: - jako příčinu uveďte kaustifikaci chlórem.


První pomoc při vnitřní kaustifikaci

 • Zachovejte klid.
 • Po malých douškách se napijte vody: - pokud možno snězte medicínské černé uhlí.
 • Vyhledejte lékařskou pomoc: - jako příčinu uveďte kaustifikaci chlórem.


Přeprava a skladování chlóru

Základní pravidla pro přepravu a skladování chlóru

 • S nádobami zacházejte opatrně, neshazujte je!
 • Nádoby chraňte před převrácením a rozkutálením!
 • Nádoby chraňte před přímým slunečním zářením a teplotaminad 50 °C!
 • Nádoby přepravujte jen s ochrannou maticí ventilu a ochranným uzávěrem.


Platné předpisy

 • Předpisy pro předcházení nehodám „Chlórování vody“ (GUV-V D5) včetně provozních předpisů.
 • Předpisy pro pracoviště.
 • Technická pravidla pro plyny 280, 310 a 330.


Výstraha
R 23 Jedovatý při vdechnutí.
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací ústrojí a kůži.
Pozor Další povinnosti vedoucích pracovníků
Výstraha
S nádobami s chlórem mohou manipulovat pouzezkušení a vyškolení pracovníci!
Výstraha
Tato pravidla platí jak pro plné, tak pro prázdné nádoby, které stále obsahují zbytky chlóru a jsou proto pod tlakem.
Výstraha
Přísně dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zacházení, přepravy a skladování chlóru.